{"total":403,"stores": [ {"name":"Amoura","web_address":"24 Trần Cao Vân, Phường Tân Thiện, Thị Xã Lagi, Bình Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.889695106536!2d107.76507511417097!3d10.66566926414626!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175cf35ae332ad3%3A0x9265c2e440a4a660!2zTmjDoCBIw6BuZyBUaHXhuqduIENoYXkgQW1vdXJh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1606983183289!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXALAGI","province_code":"BINHTHUAN"} ] }